Det esoteriske lag (som Alice Bailey beskrev i 1936) viser, kort sagt, den højere mening med et stjernetegn. Den mening, vores egoer ikke forstår, men som vores sjæle forstår. Sjælen er den del af os, der ønsker at bidrage til at gøre verden til et bedre sted. Altså med det, som populært kaldes ‘lysarbejde’.

Jeg vil herunder beskrive hvad Tyrens ‘lysarbejde’ består i. Og netop ordet ‘lys’ er meget beskrivende for Tyrens esoteriske betydning.

I den esoteriske astrologi har hvert af de 12 tegn et spirituelt ‘motto’. Og Tyrens motto lyder:

“Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”.

Alice Bailey kaldte Tyren “Illuminationens moder”, og skrev, at “…’Tyrens øje’ er åbenbaringens øje (…) åbenbarer til stadighed og uden ophør guddommens umådelige og ophøjede plan. Dette er temaet, som lyset åbenbarer”.

Så Tyren handler, esoterisk set, om ÅBENBARING.

‘Åbenbaring’ af hvad?

Af LYS!

…men hvilket ‘lys’?

Det lys der ligger bag alting i den fysiske verden. Det lys der ligger bag alle ‘former’. Hvad de former så fx kan være, vender jeg tilbage til.

Og hvor kommer dette ‘lys’ så fra?

Det kommer såmænd fra de højeste, guddommelige planer. Fra det, som kristne ville kalde ‘Gud’ og muslimmer ville kalde ‘Allah’. Det lys der står beskrevet iblandt de allerførste linier af Bibelen, i 1. Mosebog:

“I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom, og urdybet lå hen i totalt mørke, men Guds Ånd svævede over de mørke vande. Så sagde Gud: ‘Lad der blive lys!’ og lyset blev til”.

Tyrens spirituelle mission er at afsløre, ‘Guds’ hensigt med skabelsen af alt i den fysiske verden. Det handler om at se, hvordan alle former er legemliggørelsen af Guds vilje. De er åndelige impulser (fra Vædderens tegn), der har fået en krop. Og det er de ‘former’, vi som mennesker lever iblandt.

(Tyrens begær)

Tyren har ofte en stor indre kamp med denne proces med at se lyset bag alting. En indre kamp, jeg vil komme mere ind på senere, under det ‘evolutionære lag’.

Én af Tyrens største faldgruber er at blive så materialistisk, at den kommer til at identificere sig for meget med alt det jordiske, og glemme skabelsen bag det. Den kan blive så fokuseret på overlevelse, igennem sanselig nydelse, at den glemmer at se den dybere mening med (og lyset bag) formerne omkring den.

Alice Bailey skrev: “…Materiens lys og sjælens lys har begge at gøre med brugen af energi og med problemet vedrørende det, som begæres…”

Tyrens tegn har at gøre med begær på alle planer. Både egoistisk begær – men også begær efter ‘åndelig stræben’, som Alice Bailey beskrev det.

Som jeg skrev for 2 uger siden, ønsker Tyren at ‘høste gudernes kraft’. Tyren må gå fra at høste denne kraft, for at kunne bruge den til sig selv og sikre sine overlevelse, til istedet at bruge den til at skabe værdsættelse af den skønhed der ligger bag Guds skabelse på jorden, og at arbejde med denne skabelse.

Tyrens proces handler altså, i en nøddeskal, om at finde den rette relation til gudernes overflod og kraft, så den ikke bliver overtaget af grådighed, begær, higen efter magt, kontrol, osv.

Om at vende de lavere, egoistiske begær efter alt det der er ‘behageligt’, til begær efter at se lyset i alting – og afsløre dette for andre.

(Verdens Former)

Så hvad kan FORMER være? Og hvordan kan Tyren se lyset bag de former?

De kan både være fysiske ting man kan måle og veje på. Fx. udvinding af råstoffer, til produktion af varer og produkter, der gavner menneskeheden. Forståelsen af hvordan naturmaterialer kan bruges. Forståelse af hvordan man sammensætter kemikalier til brug af medicin, der hjælper mennesker. Forståelsen af hvordan man sammensætter fødevarer til måltider, med både høj nærings- og nydelsesværdi, så mennesker kan ‘smage lyset’ i råvarerne.

Naturens ressurser kan både bruges og misbruges. Og det kunne fx være den spirituelle Tyrs opgave at se, hvordan man sammensætter dem, så de afslører lyset bag skabelsen – og ikke istedet tilslører lyset bag.

Fabrikker der forurener; medicin hvis bivirkninger overskygger dens helbredende virkninger; Junkfood der skaber ubalancer i kroppen – disse er alle eksempler på sammensætning af naturens ressurser der ikke afslører, men snarere tilslører lyset bag Guds skabelse.

(Bemærk: Jeg er ikke hellig – jeg selv spiser fx selv junkfood til tider, selvom jeg ved at det ikke er sundt! )

FORMER kunne også være kunst, fx malerier eller skulpturer. Mange kunstnere oplever, at deres værker faktisk eksisterede før de skabte dem. At de i virkeligheden blot har sammensat farverne på en måde, der viser verden hvad de allerede så på lærredet. At de blot har fjernet dele af marmorblokken, for at vise den figur der allerede var tilstede indeni. At de rent faktisk ikke selv har skabt deres værker – men blot afsløret hvad der allerede var tilstede, ved at omhyggeligt at fjerne eller sammensætte forskellige former, for på den måde at vise en ny form – en ‘lysende’ form, der gør, at folk inspireres til at tro på, at der må være mere mellem himmel og jord, når noget så smukt og særligt kan skabes ud af jordens ressurser.

Former kan overordnet set også være design i alle former – fx. Arkitektur, tøj eller en flot hjemmeside.

Men former kan også være ikke-fysiske ting, der ligger bag det fysiske – såkaldte ‘TANKE-FORMER’.

Det være sig tanker, begreber og idéer. Dog ikke blot løse idéer, som de der kommer fra Vædderens tegn. Men derimod idéer og tanker der bliver anvendt – der er ‘taget i brug’. Tanker der ligger bag en proces. Fx forskellige procedurer (altså en række handlinger, der er sammensat på en bestemt måde) i en fabrik, der gør, at fabrikkens samlebånd effektivt kan fremstille produkter.

Det kan også være bestemte formuleringer, der åbner op for, at mennesker kan forstå koncepter, der ellers er svære at forstå. Formuleringer er jo netop bestemte måder at sammensætte ord på, så de kan formidle noget bestemt.

Endelig kan tanke-former også være overbevisninger og ideologier, som er en sammensætning af antagelser af, hvad der er sandt og falskt, godt og dårligt, osv. Man kan sige, at samfundets lovgivning og kultur er sammensat på baggrund af en række tanke-former, eller ‘tanke-strukturer’, som anskuer virkeligheden på bestemte måder. Fx er idéen om, at “alle mennesker er lige meget værd”, en tanke-form mange af verdens lande har baseret deres love på.

(Skønheden i formen)

Alice Bailey skrev at Tyren må “konstruktivt forsøge at udtrykke den skønhed, som ligger dybt skjult i alle former”. Når Tyren ser lyset bag formen, ser den dermed også ‘skønheden’ i formen.

Derfor kan der, i en Tyrs spirituelle udviklingsproces, ske et markant skifte i værdier: Tyren vil gå fra at værdsætte de ting i den ydre verden, der kan sikre dens overlevelse (altså ‘overfladiske’ værdier), til istedet at værdsætte den dybere værdi i alting, ud fra hvad hensigten med at skabe dem, fra et højere guddommeligt plan, har været.

Tyren får altså, i sin udviklingsproces, indsigt i hvad SAND værdi og skønhed er. Den lærer, at sand, indre værdi opstår, når former har den rette relation til hinanden. Da opstår ‘skønheden’. Tyren lærer, at når den selv bidrager, ved at skabe og sammensætte former i de rette proportioner, er den med til at afsløre det lys, der er i alle former – og dermed ‘oplyse’ verden.

Her skifter Tyrens stædighed, der udspringer af ønsket om nydelse og sikring af overlevelse, til en “en fastholden ved sjælshensigten”, som Alice Bailey beskrev det.

[TYRENS EVOLUTIONÆRE LAG]

Det evolutionære lag fortæller noget om hvilken proces hvert af de 12 tegn må gå igennem, for at kunne tage det næste skridt i retningen af at overgive sig til ‘Universet’, ‘Gud’, ‘Kilden’, eller hvad man nu vælger at kalde dette. Kort sagt viser det evolutionære lag altså den dybdegående proces et givet stjernetegn må igennem, for at kunne blive en ‘lysarbejder’ i verden.

Det modsatte tegn giver altid et lille hint om, hvad et tegn har at lære, før det kan udvikle sig og åbne op for sit spirituelle lag.

Tyrens modsatte tegn er Skorpionen. Så før Tyren kan se “lyset”, er den nødt til først at turde at se “mørket”.

Skorpionen er nemlig ‘ansat af Vorherre’ til at lære os om mørket og livets skyggesider. Og endnu vigtigere – om vores EGNE skyggesider. De sider af os selv, vi enten har tendens til at lukke af for – eller som vi helt har fortrængt, og har projiceret over på andre. Sider af os selv, vi kun ser hos andre, men ikke hos os selv.

Tyren er nødt til at arbejde med at se, rumme og integrere disse skyggesider. At turde SE på det mørke, skræmmende, ulækre, ukomfortable, frastødende og grimme i livet. Man kunne måske sammenligne det med at stire dybt og intenst på et maleri af Michael Kvium.

Skorpionens tegn er bl.a forbundet med ‘angst’ – og især angsten for at DØ! Derfor må Tyren se sin egen dødsangst i øjnene, ved at turde se verdens mørke – også selvom det ikke er med til at sikre dens overlevelse.

Den må turde at erkende, mærke og omfavne sin egen dødelighed og sin krops forgængelighed.

Dette er en vigtig nøgle (hvis ikke nøglen) til at kunne se dens egne skygger, og hvordan de bidrager til verdens mørke. Det handler, med andre ord, om at fjerne Tyrens skyklapper!

I takt med, at mørket bliver rummet, vil lyset kunne vinde frem. Når man ser og rummer verdens mørke, vil lyset samtidig blive helt åbenlyst, i kontrast til mørket. Det er nemlig modstanden på at se og rumme mørket, der samtidig spærrer for, og skaber (ubevidst) modstand på, at åbne op for at se lyset.

Sagt på en anden måde: “Jeg lukker af for Guds vilje – fordi min egen overlevelse er vigtigere”!

Tyren må blive villig til at DØ, og give slip i livet, for først da blive den for alvor klar til at LEVE. Leve i harmoni med ‘Gud’ eller ‘Universet’.